300 års forhistorie

InspirationsCenter Maribos historie begynder med Søster Lerche. Søster var hendes fornavn, hun var ikke nonne, men en ung dansk kvinde på 19, som i 1677, altså for over 330 år siden giftede sig med den 34 årige mecklenburgske adelsmand Eggert Christopher von Knuth. De havde været gift i 20 år, da Søster Lerche i 1697 blev enke i en alder af kun 39 år. Hun var åbenbart en aktiv dame for hun fik oprettet Grevskabet Knuthenborg. Søster Lerche var også meget godgørende; hun oprettede en skole og betænkte også Hunseby Kirke med gaver.

Søster Lerche lod desuden opføre Hunseby hospital. Grunden på 8.043 m². var udstykket fra Hunseby kirke og det er på denne grund InspirationsCenter Maribo nu er beliggende. De ældste notater for Søster Lerches donation er dateret den 19. november 1715. Heri skriver Søster Lerche, at hun ”for nogle år siden har opbygt og indrettet et hus, hvori 8 fattige lemmer skal have deres værelse, føde, klæder, varme og anden nødtørftighed” og at hun nu ville sikre hospitalets beståen med denne fundats. Efter nutidig definition vil det nok være mere dækkende at bruge betegnelsen hospice. Søster Lerche skriver videre: ”Hospitalet består af 10 fag hus med udskud langs den søndre side, indrettet med 4 værelser, 4 små kamre og tvende køkkener samt kaalhauge. Bygningen skal vedligeholdes af mig og mine efterkommere. 8 fattige i huset skal nyde deres kost fra Aarsmarke Hovedgaard, (senere ændret til godset Knuthenborg.) Der skal hver måned tildeles hospitalet 1½ skæppe rugmel i topmål, 1½ skæppe malt i topmål, 1½ skæppe byggryn og 1 fjerdingkar ærter. Hver Mortensdag skal der leveres tvende stk. nød (2 stk. slagtekvæg) og 4 fedesvin. Der skal leveres 8 skovlæs brænde og om fornødent yderligere 2 læs, som bønderne skal hjemskove og bekvemmelig sønderhugge. I penge skal hvert af lemmerne have 2 mark årlig, og de skal forsynes med klæder og sengeklæder. Når et af lemmerne dør, skal der leveres en sletkiste, og bønderne skal være pligtige at grave graven, henbære liget og tilkaste graven”. Senere blev byggrynene erstattet med 18 tdr. byg årlig, og de 8-10 skovlæs brænde med 10⅔ favne bøgefagot. De 2 mark blev forhøjet til 4 mark og senere ved møntreformen ændret til kr. 8,-.

I 1905 brændte hospitalet og blev genopbygget i 1906 af Eggert Christoffer lensgreve Knuth. I 1926 var tiden løbet fra det lille hospital og det blev overdraget til Hunseby kommune mod at kommunen opførte et alderdomshjem, der fik navnet ”Søster Lerches Minde”. De årlige ydelser fra Knuthenborg blev ophævet ved at Knuthenborg betalte et engangsbeløb på kr. 75.000,-. (Svarende til mange millioner kroner omregnet til dagens mønt.) Alderdomshjemmet opførtes efter tegning af Brygger Jørgensen, Maribo, som en smuk 1½ etages bygning med en lang midterfløj og to sidefløje. Den venstre sidefløj var det i 1906 opførte hospital, der nu blev moderniseret. Hele byggeriet kostede kr. 124.639,- og der blev plads til 26 aldersrentenydere med fælles køkken, spisestue og havestue, bad og andre bekvemmeligheder, samt både en stor smuk prydhave og nyttehave.

Da hospitalet i en årrække inden ændring til alderdomshjem i 1926 ikke havde været fuldt belagt, var der opsparet kr. 8.000,-, der blev hensat i en fond, hvis renter årligt fordeltes blandt de 8 ældste beboere på alderdomshjemmet. Således blev giver-traditionen fra Søster Lerches tid vedligeholdt.

I forhallen til InspirationsCenter Maribo er opsat to støbte tavler. På den ene, der sikkert oprindelig har siddet i bygningen fra 1906 står:

”Anno 1715 oprettedes Hunseby Hospital af Søster Lerche og opførtes i sin nuværende skikkelse af Eggert Christopher Lensgreve Knuth efter at være nedbrændt 1905”

På den anden støbte tavle står: ”Anno 1926, medens Provst Wiltofft var sognepræst, overtog Hunseby kommune hospitalet, der efter ombygning og udvidelse fik sin nuværende skikkelse som alderdomshjem”

I 1982 påbegyndte Maribo Højskole sit virke, der sluttede i oktober 2001.

15. marts 2002 overtog Anne Lise og Henning Jørgensen med deres Nektar aps. grund og bygninger. Efter istandsættelse blev InspirationsCenter Maribo indviet 22. marts 2003.

I Juli 2019 overtog Eva Lilja, Brynjar og Baldvin InspirationsCentret fra Henning og Anne Lise og fortsætter driften i samme ånd.

Opsummering:

  • Ca. 1715 – 1926. Hospital for stedets fattiglemmer. (Hospice?)
  • 1926 – 1982. Alderdomshjemmet ”Søster Lerches minde”.
  • 1982 – 2002. Maribo højskole.
  • fra 2002. InspirationsCenter Maribo.